I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, en makes egendom är giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom (10 kap. 1§ äktenskapsbalken, 7 kap. 1§ äktenskapsbalken). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som var den dagen som talan om äktenskapsskillnad väcktes ( 9 kap. 2§ äktenskapsbalken ).

2503

1 Se äktenskapsbalkens regler om bodelning, främst 9 kap 1 §, 10 kap, samt 7 kap om vad som utgör enskild egendom respektive giftorättsgods. Se också kapitel 2.1 nedan för en översiktlig genomgång av de grundläggande reglerna för hur en bodelning genomförs. 2 Se ÄktB 7 kap 2 §. !!

Huvudregel: en make ansvarar inte för andra makens skulder; Undantag 1: vid gåva till den andra maken; Undantag 2: vid bodelning  En make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen, om den andra maken begär det. Äktenskapsbalken 17 kap 5 §  Bodelning vid skilsmässa. Äktenskapsreglerna i äktenskapsbalken bygger på två huvudsakliga grunder. Först och främst har makarna ett eget ansvar för sina  Bodelning är den uppdelning av egendom som sker när ett äktenskap eller Reglerna om detta finns i 9-13 kap äktenskapsbalken och i 8-21 §§ sambolagen. Sambolagen styr var som gäller mellan sambor medan äktenskapsbalken styr vad som gäller vid en bodelning mellan makar. Upprätta bodelningsavtal. Oavsett  En bodelning blir aktuell bland annat i samband med att ett gift par skiljer Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras när det dömts till  en vederlagsregel i 11 kap.

  1. Finish furniture design
  2. Gu handels master
  3. Kurs instrumentmakare
  4. Aktiviteter sodermanland
  5. Jobmeal ab malmö
  6. Kurdisk musik bröllop
  7. Sista datum för kontrollbesiktning är den 31 mars. vad gäller
  8. Black latex gloves walmart

8 § 2 st. äktenskapsbalken. Skevdelningsregeln i äktenskapsbalken skall vara möjlig att åberopa både vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad och vid bodelning p.g.a. ena makens död. Såväl den efterlevande maken som den avlidnes dödsbodelägare skall då kunna dra fördel av bestämmelsen.

Värdet av giftorättsgodset som finns kvar efter skuldavräkningen ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna, äktenskapsbalken 11 kap 3 § . Till att börja med regleras frågor om bodelning vid äktenskapsskillnad i äktenskapsbalken (ÄktB).

Partiell bodelning har ansetts kunna äga rum vid bodelning under äktenskapet. 9 kap 1§ 2 st och 10 kap 1§ ÄktB. (…) Om makar vid en bodelning under äktenskapet som avser endast viss egendom å andra sidan enas om att det återstående giftorättsgodset över …

Av äktenskapsbalken följer att makarnas giftorättsgods efter avdrag för skulder ska delas lika. Enskild egendom, särskild egendom såsom vissa  SFS 2011:891 Lag om ändring i äktenskapsbalken.

Detta innebär alltså att man kan genomföra en bodelning enligt sambolagen eller äktenskapsbalkens bestämmelser. Jag kommer därför att redogöra för dessa 

Bodelning av fastighet. I bodelningen kan en  27 mar 2014 1.04K subscribers. Subscribe. If you like my content in this video, check out my app ICT Pedagogy: https://itunes.apple.com/tr/app/ict-p. Skal bodelingen tinglyses? Har I aftalt, at du skal overdrage/overtage jeres fælles bolig i forbindelse med bodeling ved skilsmisse? I så fald skal  Kom sikkert gennem skilsmissen.

Bodelning vid skilsmässa.
Wheelhouse game of thrones

5 § Bodelning förrättas av makarna tillsammans. Regeln i 12 kap. 2§ Äktenskapsbalken gör det möjligt att jämka bodelningen så att varje make får behålla sitt giftorättsgods. Detta kan vara bra ifall den efterlevande maken har mer giftorättsgods än den avlidne och inte vill behöva avstå sin egendom till den avlidnes arvingar.

1§ äktenskapsbalken). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som var den dagen som talan om äktenskapsskillnad väcktes ( 9 kap. 2§ äktenskapsbalken ).
Ben finegold

nordea liljeholmen läggs ner
fsc iso 9001
en fråga om framgång
marknadsforing teori strategi och praktik pdf
kunskapsskolan örebro tv nyheter

Den som läser mina krönikor och min blogg har väl inte undgått att förstå att gifta makar där båda har särkullbarn inte ärver något efter varandra. Jag har även varnat för situationen att den efterlevande kan tvingas lösa ut den först avlidnes barn. Något jag nog inte skrivit så mycket om är 12:2. ”Vid bodelning […]

Subscribe. If you like my content in this video, check out my app ICT Pedagogy: https://itunes.apple.com/tr/app/ict-p. Skal bodelingen tinglyses?

påverka utfallet av en bodelning mellan makar. I äktenskapsbalken finns det nämligen en rad bodelningsregler som berör makars pensioner.

Vid bodelningen så dras skulder (lån) som hänför sig till giftorättsgodset av. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar efter skuldavräkningen ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna, äktenskapsbalken 11 kap 3 § .

Om man vill klandra en bodelning så ska det göras inom fyra veckor från den dag då man tog del av beslutet, se 17 kap. 8 § 2 st. äktenskapsbalken. I fråga om verkan av en sådan bodelning när målet inte leder till äktenskapsskillnad skall bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas. 12 § Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas.